ביטול היטלי השבחה: זו הדרך החכמה והמהירה לבטל את ההיטל!

כדי להביא לביטול או למחיקת דרישת תשלום היטל השבחה ששוגרה מטעם הרשות המקומית, באופן מלא או חלקי, פתוחות בפני הנישום מספר דרכי פעולה, בהתאם לנסיבות כל מקרה לגופו.

חשוב להדגיש כי ניתן לפנות לביטול ההיטל לבד, אך אם רוצים להגדיל את סיכויי ההצלחה רצוי בהחלט לעשות זאת באמצעות עורך דין המתמחה בתחום. לשם בחירת דרך הפעולה המתאימה והיעילה ביותר שיש לנקוט בה בנסיבות המקרה שלך, מומלץ להקדים ולהתייעץ עם עורך דין שבקיא בדיני תכנון ובנייה בכלל ובנושא היטלי השבחה בפרט. לאחר קבלת ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי, ניתן יהיה לגבש את דרך הפעולה הראויה לצורך ביטול ההיטל.

צרו קשר היום לייעוץ ללא עלות

מאמרים קשורים

עורכת הדין רחל שחר מסבירה כל מה שחשוב לדעת על התנאים לביטול היטלי השבחה…ביטול היטלי השבחה, היטלי השבחה, איך לבחור את הדרך המתאימה, רחל שחר, להביא לביטול היטל, חוק התכנון והבנייה, שמאי מכריע, מקרקעין, ערעור

כך ניתן, לדוגמא, להגיש בקשה לקבלת פטור מהיטל השבחה בפני הרשות המקומית. בנוסף, ניתן להגיש בקשה לתיקון השומה בפני הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, במידה והנישום סבור שנפלה בה טעות לגבי פרטי המקרקעין, הנתונים הפיזיים של המקרקעין, התכניות החלות על המקרקעין או הזכויות שיש לו במקרקעין.
לחילופין, באפשרותו להגיש בקשה למינוי שמאי מכריע, במידה והוא סבור שנפלה טעות לגבי גובה החיוב בלבד. כמו כן, באפשרותו להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל והשבחה, במידה והוא סבור שנפלה טעות לגבי עצם החיוב בהיטל השבחה ו/או לגבי גובה החיוב והכל כפי שיוסבר להלן.

איך לבחור את הדרך המתאימה להביא לביטול היטל ההשבחה?

ראשית, יש לבדוק האם הנישום זכאי אולי לקבלת פטור מתשלום השבחה וזאת בהתאם לרשימת הפטורים שמצויינת בסעיף 19 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965.

סעיף 19(א) לתוספת דן בפטור שמוענק בשל מצבו הכלכלי הבעייתי של הנישום ואילו סעיפים 19(ב) ו-19(ג) לתוספת דנים בפטורים שמוענקים בשל סוג המקרקעין שבהם חלה ההשבחה, כגון דירת מגורים שנמצאת בשכונת שיקום או איזור שיקום, בנייה או הרחבה של דירת מגורים עד לשטח שלא יעלה על 140 מ"ר או של דירת מגורים מכוח תמ"א 38 ועוד.
במידה ויסתבר שהנישום אכן זכאי לקבלת פטור כלשהו, יש להגיש בקשה לקבלת הפטור מתשלום היטל ההשבחה ולביטול הדרישה לתשלום היטל השבחה בהתאם לפטור וזאת בפני הרשות המקומית.
במידה ויסתבר שהנישום אינו זכאי לפטור מתשלום השבחה, יש לבדוק האם יש אולי מקום להגיש בקשה לתיקון השומה, בפני הוועדה המקומית לתכנון ובנייה וזאת במקרה שבו נפלה טעות לגבי פרטי הנתונים הפיזיים של המקרקעין אשר מפורטים בסעיף 14(ו) לתוספת השלישית לחוק, כמפורט להלן:
  • פרטי המקרקעין לגביהם נערכה השומה.
  • הנתונים הפיזיים של המקרקעין.
  • התכניות החלות על המקרקעין. כלומר, השומה לוקחת בחשבון תכנית שאינה חלה על המקרקעין או שהיא אינה לוקחת בחשבון תכנית שחלה עליה ושיש לה רלוונטיות לשומה.
  • זכויות שיש לנישום במקרקעין. למשל, כאשר השומה מניחה שהנישום הוא הבעלים של הנכס בעוד הנישום טוען שהינו החוכר שלו בלבד.
עם הגשת הבקשה לתיקון השומה על ידי הנישום, תובא השומה לבחינתו של שמאי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. במידה ויימצא שאכן נפלה טעות באחד הנושאים שלעיל, הבקשה תתקבל ויתכן שהדבר יוביל לביטול היטל ההשבחה באופן מלא או חלקי.

במידת הצורך, השמאי יערוך לאחר מכן שומה מתוקנת, בהתבסס על הנתונים הנכונים. השומה המתוקנת תומצא לנישום ויראו אותה כשומת הוועדה המקומית לעניין המשך הליכים. במידה והבקשה לתיקון שומה של הנישום לא תתקבל, הנישום יוכל לבקש למנות שמאי מכריע במידה והוא חולק על גובה החיוב או להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה וזאת כפי שיוסבר להלן.

כמו כן, ניתן להגיש בקשה למנות שמאי מכריע שיכריע במחלוקת שהתעוררה בין הנישום לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, אך זאת רק במידה והנישום חולק על גובה החיוב בהיטל ההשבחה ולא על עצם החיוב. כך קובע סעיף 14(ב)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
יובהר כי בקשה למינוי שמאי מכריע ניתן להגיש במקרים שבהם לא ניתן להגיש בקשה לתיקון השומה בפני הוועדה המקומית, או במידה וכבר הוגשה בקשה כזו אך היא נדחתה על ידי הוועדה המקומית.
לשון סעיף 14(ב)(1) לתוספת קובעת שאת הבקשה למינוי שמאי מכריע יש להגיש בפני יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין. בפועל, יש להגיש את הבקשה בפני מועצת שמאי המקרקעין וזאת באופן מקוון במסגרת אתר האינטרנט של משרד המשפטים.
מועצת שמאי המקרקעין משמשת כמעין מזכירות בית דין, אשר פותחת את התיקים, מנתבת אותם לשמאים המכריעים השונים, מווסתת את העבודה וכן מטפלת בבעיות מינהליות שוטפות.
את הבקשה יש להגיש תוך 45 יום מהיום שהשומה הובאה לידיעת הנישום ולצרף לה את כל המסמכים הנלווים שיש לצרף לה כאמור בתקנות התכנון והבנייה (סדרי הדיון בפני שמאי מכריע ושמאי מייעץ) תשס"ט-2008.
השמאי המכריע ממונה תוך 15 יום מהגשת הבקשה, עליו לקיים דיון ראשון בתיק תוך 45 יום מיום הגשת התשובה לבקשה ולהכריע בתיק תוך 60 יום מיום סיום הדיון האחרון או קבלת טענות הצדדים במידה והוא סבר שאין מקום לדיון.
הפרוטוקולים של הדיונים נמסרים לצדדים וההחלטות מתפרסמות באתר האינטרנט של משרד המשפטים ובמאגרים משפטיים אלקטרוניים כגון אתר נבו.
שכר השמאי המכריע משולם על ידי הצדדים בחלקים שווים, אלא אם השמאי קבע אחרת וזאת כאמור בתקנות התכנון והבנייה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ) (הוראת שעה) התשס"ט- 2009. גובה השכר נגזר באחוזים מגובה התביעה הכספית, מהיקף של 3% בתביעות קטנות ועד להיקף של פחות מ-1% אחוז, כך שלשמאי אין כל דרך להשפיע על גובה שכרו.
ניתן להגיש ערר על החלטת השמאי המכריע בפני וועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה, בהתאם לסעיף 14(ב)(4) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה. על החלטת וועדת הערר ניתן להגיש ערעור בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.
ולבסוף, ניתן גם להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה, במידה והנישום חולק על גובה החיוב בהיטל ההשבחה או על עצם החיוב וזאת בהתאם לסעיף 14(א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
יובהר כי ערר כאמור ניתן להגיש במקרים שבהם לא ניתן להגיש בקשה לתיקון השומה בפני הוועדה המקומית, או במידה וכבר הוגשה בקשה כזו אך היא נדחתה על ידי הוועדה המקומית. בנוסף, ניתן כאמור להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה על החלטת השמאי המכריע וזאת בהתאם לסעיף 14(ב)(4) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
את הערר יש להגיש תוך 45 יום מהיום שהשומה או החלטת השמאי המכריע הובאה לידיעת הנישום.
ועדת הערר תדון בערר של הנישום ותכריע בו. במידה ומדובר בערר שהוגש לפי סעיף 14(א) לתוספת, כלומר, ערר ישיר על החלטת הוועדה המקומית להבדיל מערר על החלטת השמאי המכריע, רשאית וועדת הערר להחליט, בעקבות הדיון בערר, שיש צורך בחוות דעת שמאית לצורך בירור הערר ובהתאם לכך לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ אשר יגיש לוועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר.
על החלטת וועדת הערר, בין כזו שניתנה בערר שהוגש במישרין לוועדת ערר, בין כזו שניתנה בעקבות ערר על החלטת שמאי מכריע, ניתן להגיש ערעור בפני בית המשפט לעניינים מנהליים. עורכי הדין שלנו מומחים בתחום היטלי ההשבחה ויודעים לבחון כל מקרה לגופו בדרך לפתרון המשפטי היעיל והמשתלם ביותר.
אם תרצה סיוע בביטול היטל ההשבחה שנדרשת לשלם ו/או מידע נוסף שטרם קיבלת עליו מענה באתר, נשמח לשוחח ולהעניק לך ייעוץ משפטי אישי.

עורכת הדין רחל שחר מסבירה כל מה שחשוב לדעת על התנאים לביטול היטלי השבחה…

על מה דיברנו במאמר זה

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות דיני משפחה. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא עלות