בקשה לתיקון שומה בדרך לתיקון או ביטול של היטלי ההשבחה!

גשת בקשה לתיקון שומה הינה אחד האמצעים שהחוק מעניק לנישום כדי להביא לתיקון או ביטול דרישה לתשלום היטל השבחה מטעם הרשות המקומית שבתחומה הוא גר.  

את הבקשה לתיקון שומה יש להגיש בפני הוועדה לתכנון ובנייה של הרשות המקומית. עם זאת, מבהירה עורכת הדין רחל שחר, חשוב לשים לב שלא ניתן להגיש בקשה לתיקון שומת ההשבחה בגין כל טענה של הנישום כנגד חיובו בתשלום היטל ההשבחה, כי אם רק בגין רשימה סגורה של עילות וזאת בהתאם לסעיף 14(ו) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965.
מאמרים קשורים

עורכת הדין רחל שחר מסבירה באילו מקרים כדאי להגיש בקשה לתיקון שומה, כיצד מתקבלת ההחלטה בבקשה ומה עושים במקרה של דחייה…בקשה לתיקון שומה, היטלי השבחה, ביטול היטל, חוק התכנון והבנייה, טעות בשומה, ההחלטה, דחיית הבקשה, עורך דין, רחל שחר, ערעור

סעיף זה קובע שניתן להגיש בקשה לתיקון שומה רק במידה והנישום סבור שנפלה בשומה טעות לגבי הנושאים הבאים ונושאים אלו בלבד.

  • פרטי המקרקעין לגביהם נערכה השומה.
  • הנתונים הפיזיים של המקרקעין.
  • התכניות החלות על המקרקעין. כלומר, השומה לוקחת בחשבון תכנית שאינה חלה על המקרקעין או שהיא אינה לוקחת בחשבון תכנית שחלה עליה ושיש לה רלוונטיות לשומה.
  • זכויות שיש לנישום במקרקעין. למשל, כאשר השומה מניחה שהנישום הוא הבעלים של הנכס בעוד הנישום טוען שהינו החוכר שלו בלבד.

הגשת בקשה לתיקון שומה הינה אמצעי שהחוק מעניק לנישום כדי להביא לתיקון או ביטול דרישה לתשלום היטל השבחה.

את הבקשה מגישים בפני וועדה לתכנון ובנייה של הרשות המקומית. עם זאת, לא ניתן להגיש בקשה בגין כל טענה של הנישום, אלא רק בגין רשימת עילות סגורה לפי סעיף 14(ו) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה וזאת במידה והנישום סבור שנפלה טעות בנושאים הבאים:

כיצד מתקבלת ההחלטה בבקשה לתיקון שומה?

לאחר הגשת הבקשה לתיקון השומה על ידי הנישום, תובא השומה לבחינתו של שמאי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

במידה והשמאי יסבור שאכן נפלה טעות באחד הנושאים שלעיל, הבקשה תתקבל והשמאי יערוך לאחר מכן שומה מתוקנת, בהתבסס על הנתונים הנכונים. השומה המתוקנת תומצא לנישום ויראו אותה כשומת הוועדה המקומית לעניין המשך הליכים.

אולם, במידה והשמאי לא יסבור שאכן נפלה טעות באחד הנושאים שלעיל, אזי הבקשה תידחה.

עוד בנושא: דחיית מועד הערכת שיעור ההשבחה

מה עושים במקרה של דחיית הבקשה לתיקון שומה?

במקרה והבקשה לתיקון שומה של הנישום תידחה על ידי שמאי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כפי שצויין לעיל, באפשרותו להמשיך ולפעול בעניין זה וזאת באמצעות שתי דרכים חילופיות. האחת,  הגשת בקשה למנות שמאי מכריע והשנייה, הגשת ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה.

את הבקשה למנות שמאי מכריע ניתן להגיש רק במידה והנישום חולק על גובה החיוב בהיטל ההשבחה ולא על עצם החיוב כשלעצמו. כך קובע סעיף 14(ב)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

במקרה כזה, יש להגיש את הבקשה תוך 45 יום מהיום שהשומה הובאה לידיעת הנישום ולצרף לה את כל המסמכים הנלווים שיש לצרף, כאמור בתקנות התכנון והבנייה (סדרי הדיון בפני שמאי מכריע ושמאי מייעץ) תשס"ט- 2008.

השמאי המכריע ימונה תוך 15 יום מהגשת הבקשה, עליו לקיים דיון ראשון בתיק תוך 45 יום מיום הגשת התשובה לבקשה ולהכריע בתיק תוך 60 יום מיום סיום הדיון האחרון או קבלת טענות הצדדים במידה והוא סבר שאין מקום לדיון.

הפרוטוקולים של הדיונים נמסרים לצדדים וההחלטות מתפרסמות באתר האינטרנט של משרד המשפטים ובמאגרים משפטיים אלקטרוניים כגון אתר נבו.

גם על החלטת השמאי המכריע ניתן להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה. על החלטת וועדת הערר ניתן להגיש ערעור בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

ניתן להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה במידה שבקשת תיקון השומה נדחתה על ידי הוועדה המקומית כאמור לעיל, או במקרה בו טענות הנישום אינן כלולות בטענות שלגביהן ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה בפני הוועדה המקומית וזאת בין אם המדובר בטענות לגבי עצם החיוב בהיטל ההשבחה ובין אם המדובר בטענות לגבי גובה החיוב בלבד.

בנוסף, ניתן להגיש ערר גם על החלטת השמאי המכריע, כפי שצויין לעיל.

את הערר יש להגיש תוך 45 יום מהיום שהשומה או החלטת השמאי המכריע הובאה לידיעת הנישום.

ועדת הערר תדון בערר של הנישום ותכריע בו. במידה ומדובר בערר ישיר על החלטת הוועדה המקומית להבדיל מערר על החלטת השמאי המכריע, רשאית וועדת הערר להחליט, בעקבות הדיון בערר, שיש צורך בחוות דעת שמאית לצורך בירור הערר ובהתאם לכך לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ אשר יגיש לוועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר.

על החלטת וועדת הערר, בין כזו שניתנה בערר שהוגש במישרין לוועדת ערר, בין כזו שניתנה בעקבות ערר על החלטת שמאי מכריע, ניתן לערער באמצעות הגשת ערעור מנהלי בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

כך, לדוגמא, במסגרת עמ"נ 12834-07-16 לדלסקי נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה קרית אתא, נדון ערעור מנהלי שהוגש בתום מספר הליכים משפטיים שראשיתם בהגשת בקשה לתיקון שומה.

ערעור זה עסק בארבע חלקות מקרקעין סמוכות זו לזו בקרית אתא, אשר הושבחו בעקבות אישור תכנית. בשלב מסוים, כל 4 החלקות נמכרו ובעקבות זאת הוטל על הבעלים שלהן היטל השבחה. הבעלים הגישו בקשה לתיקון השומה בפני וועדת התכנון והבנייה, אולם הבקשה נדחתה.

בהמשך לכך, בחרו הבעלים של המקרקעין להגיש בקשה למינוי שמאי מכריע, אולם גם השומה המכרעת שהוצאה על ידו לא נשאה חן בעיניהם.

לפיכך הגישו הבעלים ערר על השומה המכרעת בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה, בעיקר בטענה שהיא אינה סבירה וזאת מאחר והיא עולה בהרבה על שומות של שמאים מכריעים אחרים שניתנו לחלקות סמוכות בעלות מאפיינים דומים.

ועדת הערר החליטה לדחות את הערר ובעקבות זאת הגישו הבעלים של המקרקעין ערעור מנהלי על החלטתה בפני בית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה, אשר פורמאלית הוגש כנגד הוועדה המקומית.

במסגרת ערעורם המנהלי, חזרו הבעלים על טענתם לפיה השומה המכרעת חורגת ממתחם הסבירות לאור הפערים שקיימים בינה לשומות של שמאים מכריעים אחרים כאמור לעיל וכי תפיסות שמאיות שונות אינן יכולות להצדיק פערי שומה כה גדולים.

הוועדה המקומית, שתמכה בהחלטת וועדת הערר, טענה שהפערים בין שתי השומות נעוצים בשוני לגיטימי בתפיסות השמאיות של כל אחד מהשמאים ולכן מדובר בפערי שומות סבירים.

ברם, בית המשפט דחה את טענת הוועדה המקומית וקיבל את ערעור הבעלים. בית המשפט הבהיר שאמנם ההלכה קובעת שבעניינים מקצועיים שמורה בכורה לחוות דעת של מומחים שמונו וכי התערבות וועדת הערר ובתי המשפט בקביעת ממצאים תעשה במשורה.

יחד עם זאת, לוועדת הערר צריכה להיות נקודת מבט שונה משל השמאי המכריע ועליה להתבונן במבט רחב על כלל השומות באזור, לשקול את עקרונות השוויון והצדק החלוקתי, לשקול את אמון הציבור בהליכים ולבסס הכרעתה על ראיה כוללת שכזו.

זקוק לסיוע בהגשת בקשה לתיקון שומה? אנחנו ממליצים לך לא לפעול לבד ולהיעזר בעורך דין מנוסה להיטלי השבחה, שידע להעניק לך סיוע וליווי משפטי מקצועי וחכם.

פנה/י לייעוץ משפטי אישי!

עורכת הדין רחל שחר מסבירה באילו מקרים כדאי להגיש בקשה לתיקון שומה, כיצד מתקבלת ההחלטה בבקשה ומה עושים במקרה של דחייה…

על מה דיברנו במאמר זה