דחיית בקשה לתיקון שומה: מה עושים ואיך מתנהלים עכשיו?

במידה ובקשה לתיקון שומה שהגיש נישום בפני וועדה מקומית לתכנון ובנייה נדחתה על ידי הוועדה, אין מדובר בסוף פסוק. במקרה כזה עדיין פתוחות בפני הנישום שתי דרכי פעולה חילופיות.

האחת, הגשת בקשה למנות שמאי מכריע, אם כי זאת רק במידה והוא חולק על גובה החיוב בהיטל השבחה. השנייה, הגשת ערר על החלטת הדחייה בפני וועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה וזאת בכל מקרה בו הנישום חולק על עצם החיוב ו/או גובה בהיטל השבחה וכפי שיוסבר להלן על ידי עוה"ד רחל שחר.

צרו קשר היום לייעוץ ללא עלות

מאמרים קשורים

עורכת הדין רחל שחר מסבירה מה המשמעות של דחיית בקשה לתיקון שומה וכיצד ניתן לפעול כדי לבטל את ההחלטה לדחיית הבקשה…בקשה לתיקון שומה, דחיית בקשה, מינוי שמאי מכריע, הגשת ערר, וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה, היטלי השבחה, רחל שחר

הגשת בקשה למינוי שמאי מכריע

כאמור, ניתן להגיש בקשה למנות שמאי מכריע רק במידה והנישום חולק על גובה החיוב בהיטל ההשבחה ולא על עצם החיוב. כך קובע סעיף 14(ב)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

לשון סעיף זה גם קובעת שאת הבקשה למינוי שמאי מכריע יש להגיש בפני יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין. בפועל, הלכה למעשה, יש להגיש את הבקשה בפני מועצת שמאי המקרקעין וזאת באופן מקוון ובמסגרת אתר האינטרנט של משרד המשפטים.

מועצת שמאי המקרקעין משמשת כמעין מזכירות בית דין, אשר פותחת את התיקים, מנתבת אותם לשמאים המכריעים השונים, מווסתת את העבודה וכן מטפלת בבעיות מינהליות שוטפות.

את הבקשה יש להגיש בצירוף כל המסמכים הנלווים שיש לצרף לה כאמור בתקנות התכנון והבנייה (סדרי הדיון בפני שמאי מכריע ושמאי מייעץ) תשס"ט- 2008.

מבחינת לוח הזמנים, השמאי המכריע צריך להתמנות תוך 15 יום מהגשת הבקשה, לקיים דיון ראשון בתיק תוך 45 יום מיום הגשת התשובה לבקשה ולהכריע בתיק תוך 60 יום מיום סיום הדיון האחרון או קבלת טענות הצדדים במידה והוא סבר שאין מקום לדיון. החלטות השמאי המכריע מתפרסמות באתר האינטרנט של משרד המשפטים ובמאגרים משפטיים אלקטרוניים כגון אתר נבו.

שכר הטרחה של השמאי המכריע משולם על ידי הצדדים בחלקים שווים, אלא אם השמאי קבע אחרת וזאת כאמור בתקנות התכנון והבנייה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ) (הוראת שעה) התשס"ט – 2009. גובה השכר נגזר באחוזים משתנים שנקבעים לפי גובה התביעה הכספית ולשמאי המכריע אין כל דרך להשפיע על גובה שכרו.

ניתן להגיש ערר על החלטת השמאי המכריע בפני וועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה, תוך 45 יום מיום המצאת החלטת השמאי המכריע, בהתאם לסעיף 14(ב)(4) לתוספת השלישית לחוק. עם זאת, יושב ראש וועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

ניתן להגיש ערעור על החלטת וועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בפני בית המשפט לעניינים מנהליים וזאת בהתאם לסעיף 14(ד) לתוספת השלישית לחוק.

הגשת ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה

כאמור, ניתן להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה במידה והנישום חולק על עצם החיוב ו/או גובה החיוב בהיטל ההשבחה. ניתן להגיש ערר זה באופן ישיר, כאמור בסעיף 14(א) לתוספת השלישית לחוק, או באופן עקיף, כאשר מדובר בהגשת ערר על החלטת השמאי המכריע, כאמור בסעיף 14(ב) (4) לתוספת.

במידה ומדובר בערר ישיר שהוגש לפי סעיף 14(א) לתוספת, וועדת הערר רשאית גם להחליט, בעקבות הדיון בערר, שיש צורך בחוות דעת שמאית לצורך בירור הערר ובהתאם לכך לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ אשר יגיש לוועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר.

על החלטת וועדת הערר, בין כזו שניתנה בערר שהוגש במישרין לוועדת ערר, בין כזו שניתנה בעקבות ערר על החלטת שמאי מכריע, ניתן להגיש ערעור בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

במסגרת עמ"נ 12834-07-16 לדלסקי נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה קריית אתא, נדון תיק שכלל שרשרת של הליכים שונים, אשר החלה בהגשת בקשה לתיקון שומה והסתיימה בהגשת ערעור מנהלי על החלטת וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה.

תיק זה עסק בהיטל השבחה שהוטל בגין מכירת ארבע חלקות מקרקעין שסמוכות זו לזו בקריית אתא. הבעלים השונים של חלקות המקרקעין הגישו בקשה לתיקון השומה בפני וועדת התכנון והבנייה, אולם הבקשה נדחתה.

בהמשך לכך, הם הגישו בקשה למינוי שמאי מכריע, שהוציא שומה מכרעת. אולם, הבעלים חלקו גם על ממצאי השומה המכרעת ועל כן הגישו עליה ערר בפני ווועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה. הערר התבסס בעיקר על הטענה שמדובר בשומה בלתי סבירה, מאחר שהיא יקרה בהרבה משומות של שמאים מכריעים אחרים שניתנו לחלקות סמוכות בעלות מאפיינים דומים.

ועדת הערר דחתה את הערר ובעקבות זאת הגישו הבעלים ערעור מנהלי על החלטתה בפני בית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה, אם כי מבחינה פורמאלית הוא הוגש כנגד הוועדה המקומית.

בית המשפט המנהלי קיבל את ערעור הבעלים, בקובעו שלוועדת הערר צריכה להיות נקודת מבט שונה משל השמאי המכריע. לדבריו, על וועדת הערר להתבונן במבט רחב על כלל השומות באזור, לשקול את עקרונות השוויון והצדק החלוקתי, לשקול את אמון הציבור בהליכים ולבסס הכרעתה על ראיה כוללת שכזו.

לשאלות נוספות וייעוץ משפטי אישי פנה/י אלינו!

עורכת הדין רחל שחר מסבירה מה המשמעות של דחיית בקשה לתיקון שומה וכיצד ניתן לפעול כדי לבטל את ההחלטה לדחיית הבקשה…

על מה דיברנו במאמר זה

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות דיני משפחה. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא עלות