הידעת? מגיע לך פטור מהיטל השבחה בגין פינוי בינוי / תמ”א 38.2!

פטור מתשלום היטל השבחה בגין תכנית פינוי בינוי הינו פטור שניתן בהתאם לסעיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה. סעיף זה מעניק פטור מתשלום היטל בשל השבחה על מקרקעין שהוכרז כמתחם פינוי-בינוי על ידי שר הבינוי וכן שר הפנים ובהסכמת הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

תכנית פינוי-בינוי הינה תכנית להריסת בניין מגורים ישן ובניית בנין מגורים חדש תחתיו. תכנית זו מאושרת מכח תמ"א 38.2, שהינה למעשה הכינוי שניתן לתיקון מס' 2 לתמ"א 38, קרי, תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, אשר נועדה לעודד חיזוק ושיפוץ של מבנים החשופים לסיכונים הנובעים מרעידות אדמה באמצעות הענקת תמריצים כלכליים לבעלי המבנים.

צרו קשר היום לייעוץ ללא עלות

מאמרים קשורים

עורכת הדין רחל שחר מסבירה מהם הקריטריונים לקבלת פטור מהיטל השבחה בגין פינוי בינוי וגם איך מקבלים את הפטור בפועל…תכנית פינוי בינוי, תמא 38.2, פטור מהיטל השבחה, רחל שחר, מיסוי, היטלי השבחה, כדאיות כלכלית

תכנית פנוי בינוי מבוצעת בנסיבות בהן נראה שבניית בניין חדש מן היסוד, תוך עמידה קפדנית בסטנדרטים ההנדסיים ובתקני הבנייה המחמירים, הינה עדיפה מבחינה הנדסית וכלכלית על פני חיזוק הבניין הישן, כפי שמקובל לעשות בהתאם לתמ"א 38.

אין ספק שתכנית פינוי בינוי הינה תכנית משביחה ועל כן אישורה כרוך בהטלת חובת תשלום היטל השבחה. אולם, לעיתים גובה תשלום היטל ההשבחה יכול להיות גבוה מאוד ואף באופן שעלול לפגוע ברווחיות וכדאיות התכנית ועקב כך גם לסכל את מימושה בפועל.

עם זאת, מאחר והממשלה מעוניינת לעודד ביצוע תכניות פינו בינוי ברחבי הארץ, אז במקרים אלו ניתן כאמור לקבל בנסיבות מסויימות פטור מלא או חלקי מתשלום היטל השבחה בגין פרוייקט פינוי בינוי במסלול מיסוי.

זאת בהתאם לסעיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה ובהתאם לקריטריונים שיפורטו להלן על ידי עוה"ד רחל שחר.

פטור מהיטל השבחה בגין פינוי בינוי במסלול מיסוי

הפטור מהיטל השבחה בגין פינוי בינוי במסלול מיסוי יינתן בהתאם להמלצת הוועדה הבין-משרדית להתחדשות עירונית, אשר כוללת נציגים מטעם משרד השיכון, משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה ומנהל מקרקעי ישראל.

ועדה זו משמשת כזרוע מטעם הממשלה לקידום תכניות פינוי בינוי, קובעת ומעדכנת כללים ונהלי עבודה, בוחנת את המתחמים שמציעות הרשויות המקומיות וממליצה לממשלה להכריז על מתחמים כעל אזורי פינוי בינוי.

המלצת הוועדה הבין-משרדית להתחדשות עירונית תינתן בהתאם לכללים אשר מצויינים במסמך מסלול המיסוי שפורסם על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, השייכת למשרד הבינוי וזאת כמפורט להלן:

(1) קבלת אישור מהנדס הרשות המקומית על כך שההכנסות מאגרות פיתוח בגין הבנייה במתחם לפי התכנית לפינוי ובינוי תכסינה את ההוצאות בגין המרכיבים הציבוריים, כמפורט בתסקיר הכלכלי בטבלה שמופיעה בנספח א' למסמך מסלול המיסוי.

(2) קבלת אישור מועצת הרשות המקומית לבקשה למתן הפטור, בהתאם לסעיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, על פי ההנחיות שמופיעות בנספח ב' למסמך מסלול המיסוי.

בהתאם להנחיות הללו, על אישור מועצת הרשות המקומית לבקשה למתן פטור לכלול את הסעיפים הבאים:

  • שם המתחם, שם התכנית, מספרי הגושים והחלקות בהם מבוקש הפטור, מספר התכנית שביחס לזכויות המוקנות מכוחה ניתן הפטור.
  • בקשה משר הפנים ומשר הבינוי והשיכון להורות על מתן פטור מלא / מחצית ההיטל ההשבחה למגורים, בהתאם לקבוע בסעיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
  • הוצג למועצה כי במתחם זה אין כדאיות כלכלית ללא פטור מלא / מחצית היטל ההשבחה על בסיס תקן 21 – בדיקה שמאית כלכלית לתכניות פינוי בינוי.
  • אומדן סכום היטל ההשבחה עליו צפויה הרשות המקומית לוותר.

(3)  אישור הוועדה להתחדשות עירונית על כך שאין כדאיות כלכלית לפינוי ובינוי ללא הפטור. בדיקת העדר הכלכליות תיעשה על ידי המודל הדינמי לחישוב כדאיות כלכלית של הרשות להתחדשות עירונית.

חתימת שר הפנים ושר הבינוי והשיכון על הצו בדבר פטור מהיטל השבחה למגורים תינתן רק לאחר הכרזת המתחם על ידי שר הבינוי והשיכון ומצריכה אישור עדכני, בן שנה לכל היותר, של מועצת הרשות המקומית.

הוועדה להתחדשות עירונית תמליץ על תשלום חלקי של היטל ההשבחה, ככל שהדבר יביא לכדי כדאיות כלכלית.

המסמכים והנתונים הדרושים הינם כמפורט להלן:

  • פרוטוקול מדיון מועצת הרשות המקומית ובו אישור לבקשה כי לא תחול חובת תשלום היטל השבחה למגורים.
  • טבלה בנוסח המצורף כנספח א' למסמך מסלול המיסוי, בחתימת מהנדס הרשות המקומית ובה פירוט ההוצאות הציבוריות, כגון תשתיות, שצ"פים וכדומה, אשר צפויות בגין הבנייה החדשה ותוספת האוכלוסייה במתחם, לצד פירוט ההכנסות הצפויות מאגרות פיתוח בגין הבנייה החדשה.
  • דיווח על מספר יח"ד והיקף השטח הבנוי, לפי שטחים עיקריים במ"ר:
  1. במצב הקיים, לפי דיווחי ארנונה, חתום על ידי הרשות המקומית.
  2. במצב המוצע, לפי התכנית לפינוי ובינוי  דיווח על ערך המכירה, בש"ח/מ"ר, לבנייה חדשה רוויה במתחם. ערכי המכירה ייבדקו על ידי שמאים מטעם הוועדה.

אנו עושים כל שביכולתנו כדי לעדכן את התוכן באתר בהתאם לפסיקות החדשות והרלוונטיות בתחום.

לשאלות נוספות וייעוץ משפטי אישי בנושא פטור מהיטל השבחה – פנה/י אלינו!

עורכת הדין רחל שחר מסבירה מהם הקריטריונים לקבלת פטור מהיטל השבחה בגין פינוי בינוי וגם איך מקבלים את הפטור בפועל…

על מה דיברנו במאמר זה

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות דיני משפחה. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא עלות