השגה על גובה החיוב בהיטל השבחה ואופן הגשת הערר

כיצד מגישים בקשה למינוי שמאי מכריע ואיך מגישים ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה בגין השגה על גובה ההיטל

השגה על גובה החיוב, היטלי השבחה, הגשת בקשה למינוי שמאי מכריע, הגשת ערר, וועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה, מקרקעין, רחל שחר במידה והנישום מסכים עם עצם החיוב בהיטל ההשבחה, אך הוא חולק ומשיג על גובה החיוב בהיטל השבחה, באפשרותו להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל והשבחה, או להגיש בקשה למינוי שמאי מכריע. כלומר, מדובר במקרים בהם הנישום מסכים עקרונית שחלה השבחה במקרקעין שלו בעקבות אישור תכנית, מתן הקלה, או אישור שימוש חורג, אולם הוא חולק על גובה ההשבחה מאחר והוא סבור שהיא קטנה מגובה ההשבחה שנקבעה על ידי שמאי המקרקעין של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

צרו קשר היום לייעוץ ללא עלות

מאמרים קשורים

בהקשר זה יש לשים לב כי במידה והנישום חולק ומשיג על עצם החיוב בהיטל השבחה, או גם על עצם החיוב וגם על גובה החיוב, אזי באפשרותו רק להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל והשבחה.

כלומר, ניתן להגיש בקשה למינוי שמאי מכריע רק כשהנישום חולק על גובה החיוב בלבד והוא אינו יכול לעשות כן כשהוא חולק על עצם החיוב. את הערר או הבקשה למינוי שמאי מכריע יש להגיש תוך 45 יום מהיום שהשומה הובאה לידיעת הנישום. בנוסף ניתן לערער על ההחלטה של וועדת הערר בערר או על החלטת השמאי המכריע וזאת כפי שיוסבר להלן.

הגשת בקשה למינוי שמאי מכריע

כאמור, ניתן להגיש בקשה למינוי שמאי מכריע רק כאשר הנישום חולק על גובה החיוב וזאת כאמור בסעיף 14(ב)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה. לשון סעיף 14(ב)(1) לתוספת קובעת שאת הבקשה למינוי שמאי מכריע יש להגיש בפני יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין.

בפועל, יש להגיש את הבקשה בפני מועצת שמאי המקרקעין וזאת באופן מקוון במסגרת אתר האינטרנט של משרד המשפטים. מועצת שמאי המקרקעין משמשת כמעין מזכירות בית דין, אשר פותחת את התיקים, מנתבת אותם לשמאים המכריעים השונים, מווסתת את העבודה וכן מטפלת בבעיות מינהליות שוטפות.

את הבקשה יש להגיש תוך 45 יום מהיום שהשומה הובאה לידיעת הנישום ולצרף לה את כל המסמכים הנלווים שיש לצרף, כאמור בתקנות התכנון והבנייה (סדרי הדיון בפני שמאי מכריע ושמאי מייעץ) תשס"ט- 2008.

השמאי המכריע ממונה תוך 15 יום מהגשת הבקשה, עליו לקיים דיון ראשון בתיק תוך 45 יום מיום הגשת התשובה לבקשה ולהכריע בתיק תוך 60 יום מיום סיום הדיון האחרון או קבלת טענות הצדדים במידה והוא סבר שאין מקום לדיון. הפרוטוקולים של הדיונים נמסרים לצדדים וההחלטות מתפרסמות באתר האינטרנט של משרד המשפטים ובמאגרים משפטיים אלקטרוניים כגון אתר נבו.

שכרו של השמאי המכריע יחושב באחוזים משומת הוועדה המקומית בהיטל השבחה או מסכום התביעה לפי סעיף 197, לפי העניין וזאת כאמור בתקנות התכנון והבנייה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ) (הוראת שעה) התשס"ט- 2009. הצדדים יישאו בשכרו של השמאי המכריע בחלקים שווים, אלא אם השמאי קבע אחרת.

על החלטת השמאי המכריע ניתן להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה, תוך 45 יום ממועד המצאת ההחלטה וזאת כאמור בסעיף 14(ב)(4) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה. על החלטת וועדת הערר ניתן להגיש ערעור בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

הגשת ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה

בהתאם לסעיף 14(א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, ניתן להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה במידה שהנישום חולק על גובה החיוב בהיטל ההשבחה, אם כי הוא רשאי לעשות כן גם במקרה בו הוא חולק על עצם החיוב.

ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה הינה גוף אשר פועל מכח סעיף 12 לחוק התכנון והבנייה ואשר דן, בין היתר, בעררים לגבי החלטות שונות הנוגעות להיטל השבחה.

הרכב הוועדה כולל 3 חברים ובהם יו"ר שהינו עורך דין שמתמחה בתחום התכנון והבנייה, נציג מתכנן המחוז שבקיא בענייני תכנון ובנייה וכן בעל תואר אקדמי בתחום הכלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון או ההנדסה או השכלה מתאימה אחרת ובלבד שאינו עובד המדינה או עובד וועדה מקומית או רשות מקומית שבאותו מחוז.

את הערר לגבי גובה החיוב בהיטל השבחה יש להגיש תוך 45 יום מהיום שהשומה הובאה לידיעת הנישום.

יחד עם זאת, יו"ר וועדת הערר רשאי להאריך תקופה זו מטעמים מיוחדים שיירשמו. ניתן להגיש ערעור על החלטת יו"ר וועדת הערר בעניין הארכת המועדים בפני בית המשפט לעניינים מנהליים וזאת בהתאם לסעיף 14(ד) לתוספת השלישית.

על וועדת הערר לדון בערר של הנישום ולהכריע בו בהחלטה מנומקת, באופן לפיו היא מקבלת את הערר או דוחה אותו, במלואו או בחלקו. ועדת הערר רשאית גם להחליט בעקבות הדיון בערר שיש צורך בחוות דעת שמאית לצורך בירור הערר ובהתאם לכך לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ אשר יגיש לה חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר.

במקרה כזה, יחולו על השמאי המייעץ כל הוראות החוק והתקנות שחלות על שמאי מכריע, לרבות לעניין סדרי הדין לפניו, מינויו ושכרו.

כמו כן, על הוועדה לתת לצדדים הזדמנות לטעון בפניה את טענותיהם לגבי חוות הדעת ורק לאחר מכן לתת את החלטתה בערר.

ניתן להגיש ערעור על החלטת וועדת הערר לגבי גובה החיוב בהיטל ההשבחה בפני בית המשפט לעניינים מנהליים וזאת בהתאם לסעיף 14(ד) לתוספת.

בהתאם לסעיף 14(ה) לתוספת הגשת ערר בפני וועדת הערר או ערעור בפני בית המשפט לעניינים מנהליים לפי סעיף 14 לתוספת לא תעכב את מימוש הזכויות במקרקעין, אם הנישום שילם את ההיטל.

יחד עם זאת, מבהירה עורכת הדין רחל שחר, אם הערר או הערעור הוגשו על ידי נישום שמבקש היתר בנייה לצרכי מגוריו או מגורי קרובו, הם לא יעכבו את מתן ההיתר בתנאי שהנישום נתן ערובה לתשלום סכום ההיטל השנוי במחלוקת. במקרה כזה יחולו על ערובה זו הוראות סעיף 8(ב) לתוספת.

רוצה לקבל מידע נוסף בנוגע להשגה על גובה החיוב בהיטלי השבחה ו/או נושאים אחרים הקשורים לתשלום היטלי השבחה? עורכי הדין שלנו ישמחו להעניק לך סיוע משפטי!

כיצד מגישים בקשה למינוי שמאי מכריע ואיך מגישים ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה בגין השגה על גובה ההיטל…

על מה דיברנו במאמר זה

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות דיני משפחה. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא עלות