חשוב לדעת! איך ומתי משלמים היטלי השבחה?

מתי משלמים היטל השבחה בעקבות הקלה או אישור שימוש חורג או בעקבות אישור תכנית ואיך משלמים

מתי משלמים היטל השבחה, איך, היטלי השבחה, רחל שחר, בעקבות הקלה או אישור שימוש חורג, אישור תכנית, איך משלמים כדי להבין איך ומתי משלמים היטל השבחה, יש תחילה להבין שחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 מפריד עקרונית בין החבות הרעיונית בתשלום היטל ההשבחה, לבין החבות המעשית בתשלום היטל ההשבחה. החבות הרעיונית בתשלום היטל ההשבחה, מקימה את עצם החבות בתשלום ההיטל, אך עדיין אינה מחייבת את הנישום גם לשלם אותו בפועל. חבות זו נוצרת במועד אירוע המס, קרי, האירוע שיוצר את הזכויות המשביחות ואשר מוגדר כמועד אישור התכנית, ההקלה, או השימוש החורג.
מאמרים קשורים

לעומת זאת, החבות המעשית בתשלום היטל ההשבחה, אשר מחייבת את הנישום לשלם את ההיטל בפועל, נדחית למעשה למועד מימוש הזכויות המשביחות, שבעיקרו הינו מועד הוצאת אישור ההקלה, או השימוש החורג או מועד מכר הנכס.

כלומר, רק במועד מימוש הזכויות המשביחות יוצא החיוב לתשלום לפועל מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ורק במועד זה יש לפנות לרשות המקומית על מנת להסדיר אותו.

מתי משלמים היטל השבחה בעקבות הקלה או אישור שימוש חורג?

כאשר מדובר בהיטל השבחה שנובע ממתן הקלה או היתר שימוש חורג, אזי מועד אירוע המס שיוצר את החבות הרעיונית בתשלום ההיטל הינו מועד אישור מתן ההקלה או השימוש החורג על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה וזאת ללא קשר לשאלה האם בעל הנכס גם טרח להוציא היתר בנייה או היתר שימוש שבו כלולים האישורים הללו.

מועד מימוש הזכויות לגבי אישור ההקלה או אישור השימוש החורג, אשר יוצר את החבות המעשית בתשלום היטל השבחה, הינו המועד בו הוציא בעל הנכס היתר שבו כלולים ההקלה או השימוש החורג.
במידה ואישור ההקלה או השימוש החורג ניתנו במסגרת היתר הבנייה/ השימוש, אזי מועד אירוע המס ומועד מימוש הזכויות חלים למעשה בו זמנית. על מנת להבטיח את תשלום היטל ההשבחה במקרים אלו, קובע סעיף 10(ג) לתוספת השלישית לחוק כי כל עוד לא שולם ההיטל, לא יוצא היתר לבנייה במקרקעין ולא תינתן הקלה ולא יותר שימוש חורג.

מתי משלמים היטל השבחה בעקבות אישור תכנית?

כאשר מדובר בהיטל השבחה שנובע מאישור תכנית, קיים בדרך כלל פער זמן, שאינו קצוב מראש, בין אירוע המס ואירוע מימוש הזכויות, קרי, בין מועד החבות הרעיונית בתשלום היטל השבחה, שחל ביום אישור התכנית, לבין מועד החיוב בתשלום בפועל של היטל ההשבחה, שחל במועד מכירת הנכס, כאשר מחיר הנכס אמור גם לגלם בתוכו את ערך ההשבחה שגלום בו בעקבות אישור התכנית.
על מנת להבטיח את תשלום היטל ההשבחה במועד מכר הנכס, קובע סעיף 10(א) לתוספת השלישית לחוק כי ללא קבלת אישור תשלום היטל ההשבחה, לא ניתן יהיה לקבל אישור עיריה לצורך רישום העברת הנכס בטאבו. כך שממילא לא ניתן יהיה לבצע את רישום העברת הזכויות בטאבו.
סעיף זה משלים את סעיף 324 לפקודת העיריות אשר קובע שהעברת הזכויות בנכס מותנית בהצגת תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס.

איך משלמים היטל השבחה?

כאשר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה סבורה שעל הנישום לשלם בפועל את תשלום היטל ההשבחה וזאת כפי שהוסבר לעיל, היא תוציא לנישום דרישה לתשלום היטל השבחה.
לכל וועדה מקומית יש נוסח משלה של דרישה לתשלום היטל השבחה. יחד עם זאת, ניתן לומר שדרישה זו כוללת בדרך כלל את המסמכים הבסיסיים הבאים:
  • מכתב דרישת התשלום, אשר מציין את פרטי הדרישה ואפשרויות הערעור עליה.
  • השובר לתשלום ההיטל, שכולל את סכום ההיטל כפי שהוא נקבע במועד אישור התכנית, ההקלה, או השימוש החורג והתשלום הסופי, שנושא מאז הפרשי הצמדה.
  • שומת ההשבחה, אשר נערכה על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ואשר לפיה נקבע סכום ההיטל.
כאן גם המקום להבהיר כי לכל עיריה ורשות מקומית יש את הנוהלים שלה לצורך קבלת אישור עירייה בטאבו, אשר כולל גם אישור בדבר תשלום היטל השבחה או פטור ממנו ולשם כך רצוי להתעדכן בפרסומים המופיעים באתר האינטרנט של אותה רשות מקומית.

יחד עם זאת, באופן כללי ניתן לומר שהליך קבלת אישור זה כרוך בהגשת בקשה לקבלת אישור עירייה לטאבו, תשלום אגרה ובהגשת מסמכים שונים, אשר כוללים, בין היתר, צילום נסח רישום עדכני של הנכס או אישור זכויות אם הנכס אינו רשום בטאבו, תעודות זיהוי של שני הצדדים לעסקת המכר, המוכר והקונה, עותק של הסכם המכר ועוד.

לקבלת מידע נוסף על המועדים ואופן התשלום של היטלי ההשבחה ולבדיקת האפשרות להפחתה ו/או ביטול של ההיטל שנדרשת לשלם, אנו מזמינים אותך לקבל ייעוץ משפטי אישי מעורכת הדין רחל שחרפנה/י אלינו כאן!

מתי משלמים היטל השבחה בעקבות הקלה או אישור שימוש חורג או בעקבות אישור תכנית ואיך משלמים…

על מה דיברנו במאמר זה