כך ניתן להקטין את היטלי ההשבחה שנדרשת לשלם!

השלבים בדרך להקטנת היטל השבחה כוללים בקשה לתיקון השומה ומינוי שמאי מכריע והגשת ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה

הקטנת היטל, בקשה לתיקון שומה, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, בקשה למינוי שמאי מכריע, ערר, וועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה, מקרקעין, היטלי השבחה, רחל שחר, הפחתה, איך מקטינים את ההיטל כאשר מקבלים דרישה לתשלום היטל השבחה, חשוב לדעת שישנן מספר דרכים חוקיות להביא להקטנת היטל ההשבחה בהיקף כזה או אחר, כשלעיתים אף ניתן להפחית אותו באופן משמעותי ביותר. הדרכים החוקיות להקטנת היטל ההשבחה כוללות הגשת בקשה לתיקון השומה, הגשת בקשה למינוי שמאי מכריע והגשת ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל והשבחה.

צרו קשר היום לייעוץ ללא עלות

מאמרים קשורים

לפיכך, גם אם קיבלת דרישה לתשלום היטל השבחה, חשוב להבין שאין המדובר בגזירה משמיים, מאחר והחוק מקנה לך מגוון דרכים חלופיות להילחם בדרישה זו ולהביא להקטנתה.

עם זאת, כדי לבחור בדרך המתאימה והיעילה ביותר לשם כך, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין שהינו בקיא ומיומן בדיני היטלי השבחה ואשר באפשרותו להביא להפחתת היטל ההשבחה שהושת עליך באופן המהיר והיעיל ביותר, בהתאם לנסיבות הספציפיות של המקרה שלך.

להלן הסבר משפטי מפורט מאת עורכת הדין רחל שחר אודות כל אחת מהדרכים החוקיות שבהן ניתן להשתמש כדי להביא להפחתת היטל ההשבחה.

בקשה לתיקון השומה

הדרך הראשונה להביא להקטנה של היטל השבחה היא להגיש בקשה לתיקון שומה. את הבקשה לתיקון שומת היטל ההשבחה יש להגיש בפני הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשר שלחה את הדרישה לתשלום היטל ההשבחה. עם זאת, יודגש כי ניתן להגיש בקשה זו רק במידה שהנישום סבור שבשומה נפלה טעות לגבי הנושאים הבאים בלבד:

  • פרטי המקרקעין לגביהם נערכה השומה. למשל, פרטי רישום הגוש / חלקה שלו בטאבו.
  • הנתונים הפיזיים של המקרקעין. למשל, גודלו של המקרקעין.
  • התכניות החלות על המקרקעין. למשל, כאשר השומה לוקחת בחשבון תכנית שאינה חלה על המקרקעין או שהיא אינה לוקחת בחשבון תכנית שחלה עליה ושיש לה רלוונטיות לשומה.
  • זכויות שיש לנישום במקרקעין. למשל, כאשר השומה מניחה שהנישום הוא הבעלים של הנכס בעוד הנישום טוען שהינו החוכר שלו בלבד.

הבקשה לתיקון השומה מובאת לבחינתו של שמאי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. במידה ושמאי זה יימצא שאכן נפלה טעות באחד הנושאים שלעיל, הבקשה תתקבל והשמאי יערוך לאחר מכן שומה מתוקנת, בהתבסס על הנתונים הנכונים. השומה המתוקנת תומצא לנישום ויראו אותה כשומת הוועדת המקומית לעניין המשך הליכים.

גם במידה והבקשה לתיקון שומה של הנישום לא תתקבל, עדיין אין המדובר בסוף פסוק. במקרה כזה הנישום יוכל להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה או לבקש למנות שמאי מכריע במידה והוא חולק על גובה החיוב בלבד מאשר על עצם החיוב וזאת כפי שיוסבר להלן.

בקשה למינוי שמאי מכריע

ניתן להגיש בקשה למינוי שמאי מכריע רק במידה והנישום חולק על גובה החיוב בהיטל ההשבחה ולא על עצם החיוב בהיטל זה וזאת על מנת להביא להפחתה בתשלום היטלי ההשבחה.

את הבקשה יש להגיש עקרונית בפני יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין. בפועל, יש להגיש את הבקשה באופן מקוון בפני מועצת שמאי המקרקעין וזאת במסגרת אתר האינטרנט של משרד המשפטים. מועצת שמאי המקרקעין משמשת כמעין מזכירות בית דין, אשר פותחת את התיקים, מנתבת אותם לשמאים המכריעים השונים, מווסתת את העבודה וכן מטפלת בבעיות מינהליות שוטפות.

את הבקשה יש להגיש תוך 45 יום מהיום שהשומה הובאה לידיעת הנישום ולצרף לה את כל המסמכים הנלווים שיש לצרף, כאמור בתקנות התכנון והבנייה (סדרי הדיון בפני שמאי מכריע ושמאי מייעץ) תשס"ט- 2008.

השמאי המכריע ממונה תוך 15 יום מהגשת הבקשה, עליו לקיים דיון ראשון בתיק תוך 45 יום מיום הגשת התשובה לבקשה ולהכריע בתיק תוך 60 יום מיום סיום הדיון האחרון או קבלת טענות הצדדים במידה והוא סבר שאין מקום לדיון. הפרוטוקולים של הדיונים נמסרים לצדדים וההחלטות מתפרסמות באתר האינטרנט של משרד המשפטים ובמאגרים משפטיים אלקטרוניים, למשל אתר נבו.

שכר השמאי המכריע משולם על ידי הצדדים בחלקים שווים, אלא אם השמאי קבע אחרת וזאת כאמור בתקנות התכנון והבנייה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ) (הוראת שעה) התשס"ט- 2009. גובה השכר נגזר באחוזים קבועים מגובה התביעה הכספית, מהיקף של 3% בתביעות קטנות ועד להיקף של פחות מ-1% אחוז. כלומר, לשמאי עצמו אין כל דרך להשפיע על גובה שכרו.

גם על החלטת השמאי המכריע ניתן להגיש ערר וזאת בפני וועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה. על החלטת וועדת הערר ניתן להגיש ערעור בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה

דרך נוספת להביא להפחתה בהיטלי השבחה, היא להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה.

הגשת הערר תיעשה במידה שבקשת תיקון השומה נדחתה על ידי הוועדה המקומית כאמור לעיל, או במקרה שבו טענות הנישום אינן כלולות בטענות שלגביהן ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה בפני הוועדה המקומית וזאת בין אם המדובר בטענות לגבי עצם החיוב בהיטל ההשבחה ובין אם המדובר בטענות לגבי גובה החיוב בלבד. בנוסף, ניתן להגיש גם ערר על החלטת השמאי המכריע בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה.

את הערר יש להגיש תוך 45 יום מהיום שהשומה או החלטת השמאי המכריע הובאה לידיעת הנישום.

על וועדת הערר לדון בערר של הנישום ולהכריע בו. במידה ומדובר בערר שהוגש באופן ישיר על החלטת הוועדה המקומית להבדיל מערר שהוגש על החלטת השמאי המכריע, רשאית וועדת הערר להחליט, בעקבות הדיון בערר, שיש צורך בחוות דעת שמאית לצורך בירור הערר ובהתאם לכך לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ אשר יגיש לוועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר.

על החלטת וועדת הערר, בין כזו שניתנה בערר שהוגש במישרין לוועדת ערר, בין כזו שניתנה בעקבות ערר על החלטת שמאי מכריע, ניתן להגיש ערעור בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

אולי יעניין אותך: איך אפשר להטין היטל השבחה בלי לפנות לשמאי מכריע?

השלבים בדרך להקטנת היטל השבחה כוללים בקשה לתיקון השומה ומינוי שמאי מכריע והגשת ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה…

על מה דיברנו במאמר זה

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות דיני משפחה. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא עלות