תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה והשפעתו על היטלי השבחה

הסבר על תיקון 84 לחוק התנכון והבנייה ועל שינוי מנגנון ההשגה על היטל השבחה שנעשה במסגת התיקון

תיקון 84, חוק התכנון והבנייה, שינוי מנגנון ההשגה על ההיטל, היטלי השבחה, שמאי מכריע, רחל שחר, ערר, וועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, הינו תיקון שהחיל שינוי מהותי בכל הנוגע להליכי הערעור על חיובים בהיטל השבחה, בתביעות לפי סעיף 197 לחוק וכן בנוגע למעמדו של השמאי המכריע והכללים לפעולתו.

צרו קשר היום לייעוץ ללא עלות

מאמרים קשורים

עד לתיקון 84, נישום שרצה להשיג על שומת השבחה נדרש להגיש לוועדה המקומית שומה מטעמו. בשלב זה הוועדה המקומית והנישום היו רשאים לנהל מו"מ באים כדי להגיע להסכמה בדבר גובה השומה, במסגרת שומה מוסכמת. אם הצדדים לא הצליחו להגיע לשומה מוסכמת, היה עליהם לבחור שמאי אחר שיכריע במחלוקת. על הכרעתו של שמאי ניתן היה לערער לבית משפט השלום.

אולם, במסגרת תיקון 84 שינה המחוקק באופן מהותי את ההסדר הקיים. בין היתר, הוא ביטל את ההוראה שקבעה את האפשרות להגיע לשומה מוסכמת וכן הוסיף את סעיף 13א לתוספת.

הסעיף קובע כי "חיוב בהיטל השבחה יהיה בשיעור הקבוע בשומת ההשבחה שנערכה לפי הוראות סעיף 4 או בשיעור הקבוע בלוח שומה כאמור בסעיף 5, או בהתאם להחלטת השמאי המכריע, וועדת הערר, או בית המשפט, לפי העניין".

תיקון 84 פורסם ברשומות ביום 10.7.2008 ונכנס לתוקף ביום 1.5.2009, לאחר שכניסתו לתוקף הותנתה בשני תנאים מצטברים, שקויימו: פרסום תקנות התכנון והבנייה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ) (הוראת שעה), תשס"ט- 2009 ומינוי עשרה שמאים מכריעים על ידי שר המשפטים.

שינוי מנגנון ההשגה על היטל ההשבחה במסגרת תיקון 84 לחוק

תיקון 84 שינה את המנגנון לפיו הנישום יכול לערער, לחלוק ולהשיג על היטל ההשבחה וזאת באופן הבא.

1. בקשה לתיקון השומה בפני הוועדה המקומית. ניתן להגיש בקשה לתיקון השומה בפני הוועדה המקומית לתכנון ובנייה במידה והנישום יסבור שבשומה לפיה הוא חויב בהיטל השבחה נפלו טעויות בנושאים הבאים:

פרטי המקרקעין לגביהם נערכה השומה, הנתונים הפיזיים של המקרקעין, התכניות החלות על המקרקעין. כלומר, לטענת הנישום שמאי הוועדה הביא בחשבון תכנית שאינה חלה על המקרקעין או שלא הביא בחשבון תכנית שחלה עליה ויש לה רלוונטיות לשומה וזכויות שיש לנישום במקרקעין ולמשל כאשר שמאי הוועדה הניח שהנישום הוא הבעלים של הנכס בעוד הנישום טוען שהינו החוכר שלו בלבד.

עם הגשת הבקשה לתיקון השומה על ידי הנישום, תובא השומה לבחינתו של שמאי הוועדה. במידה ויימצא שאכן נפלה טעות באחד הנושאים שלעיל, יערוך השמאי שומה מתוקנת, בהתבסס על הנתונים הנכונים. השומה המתוקנת תומצא לנישום ויראו אותה כשומת הוועדה המקומית לעניין המשך הליכים.

2. במידה וטענות הנישום לגבי טעויות שנפלו בנושאים הללו לא תתקבלנה, או במידה שהנישום יסבור שבשומה נפלו טעויות שלא בנושאים שפורטו לעיל, אזי ביכולתו לפעול באחת משתי הדרכים הבאות ובשתי אלו בלבד:

הגשת בקשה למנות שמאי מכריע

הנישום רשאי להגיש בקשה ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין למנות שמאי מכריע שיכריע במחלוקת, אך זאת רק במידה והוא חולק על גובה החיוב בהיטל ההשבחה ולא על עצם החיוב. כך קובע סעיף 14(ב)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

בפועל, יש להגיש את הבקשה בפני מועצת שמאי המקרקעין וזאת באופן מקוון במסגרת אתר האינטרנט של משרד המשפטים.

מועצת שמאי המקרקעין משמשת כמעין מזכירות בית דין, אשר פותחת את התיקים, מנתבת אותם לשמאים המכריעים השונים, מווסתת את העבודה וכן מטפלת בבעיות מינהליות שוטפות.

את הבקשה למינוי השמאי המכריע יש להגיש תוך 45 יום מהיום שהשומה הובאה לידיעת הנישום.

על יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין להודיע לנישום ולוועדה המקומית תוך 15 ימים על זהות השמאי המכריע שהוא מינה וזאת מתוך רשימת שמאי המקרקעין שמונו על ידי שר המשפטים כשמאים מכריעים.

השמאי המכריע ינהל את הדיון במחלוקת שתובא בפניו בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי הדיון בפני שמאי מכריע ושמאי מייעץ) תשס"ט-2008 ויכריע בה.

החלטת השמאי המכריע תתפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים. שכרו של השמאי המכריע יחושב באחוזים משומת הוועדה המקומית בהיטל השבחה או מסכום התביעה לפי סעיף 197, לפי הענין וזאת כאמור בתקנות התכנון והבנייה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ) (הוראת שעה) תשס"ט- 2009.

הצדדים יישאו בשכרו של השמאי המכריע בחלקים שווים, אלא אם השמאי קבע אחרת.

על החלטת השמאי המכריע ניתן להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה. על החלטת וועדת הערר ניתן להגיש ערעור בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

הגשת ערר בפני וועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה

הנישום רשאי להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה וזאת בין אם הוא חולק על עצם החיוב בהיטל ההשבחה ובין אם הוא חולק על גובהו בלבד. כך קובע סעיף 14(א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה. בנוסף, הוא רשאי להגיש בפניה גם ערר על החלטת השמאי המכריע וזאת לפי סעיף 14(ב)(4) לתוספת.

את הערר יש להגיש תוך 45 יום מהיום שהשומה הובאה לידיעת הנישום.

ועדת הערר תדון בערר של הנישום ותכריע בו. במידה ומדובר בערר שהוגש לפי סעיף 14(א) לתוספת, כלומר, ערר ישיר על החלטת הוועדה המקומית להבדיל מערר על החלטת השמאי המכריע, רשאית וועדת הערר להחליט, בעקבות הדיון בערר, שיש צורך בחוות דעת שמאית לצורך בירור הערר ובהתאם לכך לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ אשר יגיש לוועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר.

על החלטת וועדת הערר, בין כזו שניתנה בערר שהוגש במישרין לוועדת ערר, בין כזו שניתנה בעקבות ערר על החלטת שמאי מכריע, ניתן להגיש ערעור בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

הדרכים הללו הינן הדרכים היחידות הפתוחות בפני הנישום על מנת להביא לשינוי שומתה של הוועדה המקומית בעקבות תיקון 84.

בהתאם לתיקון זה, אין עוד אפשרות לתקן את שומת הוועדה המקומית שלא עקב טעות באחד מהענינים שפורטו לעיל וזאת לא בעקבות משא ומתן בין הצדדים ולא בדרך אחרת. כמו כן אין עוד אפשרות לערוך שומה מוסכמת, בין שהיא תוצר של משא ומתן בין הצדדים ובין שהיא תוצר של פניית הצדדים לשמאי מכריע.

רוצה להגיש ערעור על היטל ההשבחה שנדרשת לשלם ולא בטוח האם לפי תיקון 84 לחוק, ניתן לערער במקרה שלך? עורכת הדין רחל שחר תשמח להעניק לך ייעוץ וליווי משפטי אישי ומקצועי.

פנה/י אלינו ונסייע לך עוד היום!

הסבר על תיקון 84 לחוק התנכון והבנייה ועל שינוי מנגנון ההשגה על היטל השבחה שנעשה במסגת התיקון…

על מה דיברנו במאמר זה

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות דיני משפחה. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא עלות