תקציר חוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965

הסבר משפטי אודות חוק התכנון והבנייה בישראל והמשמעויות שלו בהקשר של היטלי השבחה

חוק התכנון והבנייה, היטלי השבחה, תקנות, סעיפים, מקרקעין, שמאי מכריע, השבחה, אישור חורג, תשלום, רחל שחר חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 הינו חוק אשר מסדיר את פעילות תכנון ורישוי הבנייה בארץ וכן את פעילותן של כל מוסדות תכנון הבנייה בארץ. מוסדות אלו כוללים בעיקרם את המועצה הארצית לתכנון ובנייה, הוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה והוועדות המקומיות לתכנון ובנייה. מכוחו של חוק זה גם הותקנו תקנות רבות מאוד.

צרו קשר היום לייעוץ ללא עלות

מאמרים קשורים

החוק עוסק במגוון נושאים ובניהם תכניות המיתאר השונות, נושא הפקעות המקרקעין והפיצויים, נושא הרישוי ועבירות על החוק ועוד. החוק גם מפרט את העונשים שיש לנקוט לגבי כל עבירה ואת הצווים שניתן להוציא בגינם.

מדובר, למשל, בצו הפסקה מנהלי, אשר מאפשר להורות על הפסקת הבנייה במקרה שקיים יסוד סביר להניח כי מבוצעות עבודות בנייה ללא היתר או תוך סטיה מהיתר בנייה וזאת לזמן מוגבל עוד לפני הגשת כתב אישום.

צו נוסף שניתן להוציא הינו צו הריסה מנהלי, שמאפשר להורות על הריסת מבנה שהוקם ללא היתר בנייה או תוך סטיה מהיתר או חריגה מתכנית מתאר.

חוק התכנון והבנייה הינו חוק ארוך ומסועף מאוד, אשר כולל למעלה מ-280 סעיפים ואף 6 תוספות שונות לחוק. זאת אחת הסיבות העיקריות שלפיה שנדרשת מומחיות משפטית מיוחדת לצורך טיפול במקרים הנוגעים לחוק.

התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה עוסקת כולה בנושא היטל ההשבחה וזאת בהתאם לסעיף 196א לחוק אשר מפנה אליה בקובעו כי "וועדה מקומית תגבה היטל השבחה בשיעור, בתנאים ובדרכים שנקבעו בתוספת השלישית ועל פיה".

עיקרי סעיפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

היטל השבחה הינו מס שמשולם בגין השבחה, כלומר, עליית שווי של נכס מקרקעין בעקבות אישור של תכנית, מתן הקלה בזכויות בנייה או התרת שימוש חורג מהשימוש המקורי של הנכס.
עורכת הדין רחל שחר מביאה לפנינו את פירוט עיקרי יתר סעיפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה:

סעיף 2 לתוספת השלישית קובע את העיקרון לפיו במידה וחלה השבחה במקרקעין, על הבעלים שלו לשלם היטל השבחה בהתאם לאמור בתוספת השלישית.

סעיף 3 לתוספת השלישית קובע כי שיעור היטל ההשבחה הינו 50% מסכום ההשבחה.
סעיף 4 לתוספת השלישית קובע ששיעור היטל ההשבחה יחושב על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה וזאת בסמוך לאחר אישור התכנית, התרת השימוש החורג או מתן ההקלה וכי במקרה של השבחה בעקבות אישור תכנית, רשאית הוועדה המקומית לדחות את עריכת שומת ההשבחה בעקבות אישור תכנית עד למימוש הזכויות במקרקעין.
סעיף 5 לתוספת השלישית קובע שבמידה והוועדה המקומית לא החליטה לדחות את עריכת שומת ההשבחה בעקבות אישור תכנית עד למימוש הזכויות במקרקעין, עליה לערוך לוח שומה לכל התכנית שאושרה, לפי חוות דעת של שמאי מקרקעין ובו יפורטו המקרקעין שהושבחו עקב אישור התכנית ושיעור השבחתם.
סעיף 6 לתוספת השלישית קובע את חובת הצגת לוח השומה במשרדי הוועדה המקומית ובמשרדי הוועדה המחוזית תוך חצי שנה מיום אישור התכנית.
סעיף 7 לתוספת השלישית קובע את עקרון דחיית התשלום בפועל של היטל ההשבחה למועד מימוש הזכויות במקרקעין שעליהם חל ההיטל. כלומר, סעיף זה יוצר את ההפרדה בין אירוע המס, שבו נוצרה החבות הרעיונית בתשלום מס ההשבחה, שהינו יום אישור התכנית/ ההקלה/ השימוש החורג, לבין אירוע מימוש הזכויות, שבו נוצרת החבות המעשית בתשלום היטל ההשבחה בפועל.

מימוש הזכויות מוגדר אף הוא בסעיף 1 לתוספת לחוק וכולל בעיקרו הוצאת היתר שבו כלולים ההקלה או השימוש החורג, או מכר הנכס.

סעיף 8 לתוספת השלישית מקנה לשר הפנים את הסמכות לקבוע בתקנות הוראות בדבר מתן ערובות להבטחת תשלום ההיטל כתנאי למימוש זכויות במקרקעין אחרי אישור תכנית ולפני שנקבעה שומת ההשבחה לגבי אותם מקרקעין וכן הוראות בדבר דחיית חלק מתשלום ההיטל למועדים שלאחר מימוש זכויות במקרקעין.
מכח סעיף זה נחקקו תקנות התכנון והבנייה (ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית תשלומים), התשמ"א-1981.
סעיף 9 לתוספת השלישית קובע את העיקרון לפיו סכום היטל ההשבחה יוצמד למדד המחירים לצרכן או מדד תשומות הבנייה, לפי הנמוך מביניהם וזאת מיום אירוע המס, שהינו יום אישור התכנית/ ההקלה / השימוש החורג ועד ליום מימוש הזכויות.
סעיף 10 לתוספת השלישית קובע כי על מנת לאכוף את תשלום היטל ההשבחה במועד מימוש הזכויות, אזי כל עוד לא שולם ההיתר, לא יוצא אישור עירייה לצורך רישום העברת הזכויות בטאבו במקרה של השבחה בעקבות אישור תכנית וכן לא יוצא היתר לבנייה במקרקעין ולא תינתן הקלה ולא יותר שימוש חורג, במקרה של השבחה בעקבות מתן הקלה או היתר שימוש חורג.
סעיף 11 לתוספת השלישית קובע כי כאשר ישנם מספר שותפים בבעלות על המקרקעין, אזי כל אחד מהם ישלם את חלקו בהיטל ההשבחה בהתאם לחלקו היחסי במקרקעין.
סעיף 12 לתוספת השלישית קובע שבמרחב תכנון מקומי שבתחומו נמצאות יותר מרשות מקומית אחת, יועברו לרשות המקומית או ליישוב הנמצא בתחום מרחב התכנון האמור ואינו רשות מקומית, הסכומים שייגבו כהיטל בשל מקרקעין שבתחומם, לצורך המטרות המפורטות בסעיף 13.
סעיף 13 לתוספת השלישית קובע כי ייעוד כספי היטל ההשבחה הינו לשמש לכיסוי הוצאות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, לרכישת מקרקעין לצרכי הציבור, לתשלום פיצויים בגין ירידת ערך המקרקעין לפי סעיף 197 לחוק וכן לשמש לצרכי השקעה בחינוך של הרשות המקומית, אם כי בכפוף למגבלות מסוימות.
סעיף 13א לתוספת השלישית קובע שחיוב בהיטל השבחה יהיה בשיעור הקבוע בשומת ההשבחה שנערכה לפי הוראות סעיף 4 או בשיעור הקבוע בלוח שומה כאמור בסעיף 5, או בהתאם להחלטת השמאי המכריע, וועדת הערר או בית המשפט, לפי העניין.
סעיף 14 לתוספת השלישית עוסק בתקיפת שומת היטל ההשבחה. הסעיף קובע שהנישום זכאי להגיש ערר על שומת היטל השבחה בפני וועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה ואף לבקש למנות שמאי מכריע או שמאי מייעץ.
סעיף 14א לתוספת השלישית עוסק במסירת מידע מרשויות מס שבח מקרקעין לשמאי מכריע או שמאי מייעץ על פרטים שברשותו בדבר המחירים שהוסכמו במספר עסקאות של מכירת זכויות במקרקעין, כפי שיהיה דרוש לשמאי לצורך מילוי תפקידו לפי התוספת ובלבד שלא יימסרו פרטי זיהוי של בעלי הנכס.
סעיף 15 לתוספת השלישית קובע שעל תשלום ההיטל יחול חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980 ויראו לענין זה וועדה מקומית כאילו הייתה רשות מקומית כמשמעותה בחוק ההצמדה ואת ההיטל כאילו היה כלול בתוספת לחוק האמור.
סעיף 16 לתוספת השלישית עוסק בהפחתת תשלומי פיגורים וקובע שבית משפט לעניינים מינהליים או וועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה הדנים בערעור או בערר בעניין היטל השבחה, או שמאי מכריע, רשאים להפחית את תשלומי הפיגורים שבעל המקרקעין חייב בהם לפי הוראות חוק הרשויות המקומיות שלעיל, בשל התקופה שבה התנהל ההליך לפניהם.
סעיף 17 לתוספת השלישית עוסק בהחזר היטל, בעקבות החלטה בדבר הפחתת החיוב בהיטל או על ביטולו.
סעיף 18 לתוספת השלישית עוסק בגביית היטל ההשבחה וקובע בין היתר שהרשות המקומית רשאית לגבות את היטל ההשבחה כשם שהיא גובה את הארנונה שלה.
סעיף 19 לתוספת השלישית עוסק בסוגי הפטורים השונים מתשלום היטל השבחה.
סעיף 20 לתוספת השלישית עוסק בהארכת מועדים שנקבעו בתוספת השלישית.
סעיף 21 לתוספת השלישית עוסק בהסכם מיוחד לגבי מקרקעי ישראל.
אלו היו הסעיפים העיקריים של חוק התנכון והבנייה אשר רלוונטיים לנושא היטלי השבחה. אם יש לך שאלות נוספות בנושא חוק התכנון והבנייה, עורכי הדין שלנו ישמחו להעניק לך ייעוץ משפטי.

הסבר משפטי אודות חוק התכנון והבנייה בישראל והמשמעויות שלו בהקשר של היטלי השבחה…

על מה דיברנו במאמר זה

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות דיני משפחה. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא עלות